J.L. PLIMPTON - ROLLER SKATE - NO. 906,281

PATENT NA WYNALAZEK

W celu uzyskania patentu na wynalazek w Polsce, należy dokonać zgłoszenia rozwiązania w trybie krajowym. Następuje to przez złożenie zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP (w skrócie: UPRP) z siedzibą w Warszawie. Zawiera ono dokumentację zgłoszeniową wynalazku sporządzoną zgodnie z przepisami prawa, w skład której wchodzą:

PODANIE

 • zawierające oznaczenie podmiotu zgłaszającego,
 • wskazanie twórcy wynalazku,
 • określenie przedmiotu zgłoszenia,
 • wniosek o udzielenie patentu, bądź patentu dodatkowego;

OPIS ROZWIĄZANIA

 • wskazujący znany stan techniki najbliższy temu rozwiązaniu oraz ujawniający istotę nowego rozwiązania, wyróżniającą to rozwiązanie od znanego stanu techniki;

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE

Określające zastrzegany wynalazek i zakres żądanej ochrony przez podanie cech technicznych rozwiązania odnoszących się do:

 • składu lub struktury wytworu,
 • czynności,
 • środków technicznych dotyczących sposobu, budowy lub związków konstrukcyjnych urządzenia bądź nowego zastosowania znanego wytworu;

SKRÓT OPISU

 • stanowiący zwięzłe i jasne streszczenie tego, co zostało przedstawione w opisie, zastrzeżeniach i ewentualnie rysunkach;

RYSUNKI

 • są one konieczne tylko wówczas, gdy okażą się niezbędne do zrozumienia wynalazku;

PRAWO OCHRONNE NA WZÓR UŻYTKOWY

Zgłoszenia rozwiązania w celu uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy dokonuje się przez wniesienie do Urzędu Patentowego dokumentacji zgłoszeniowej, w skład której wchodzą:

PODANIE

Zawierające:

 • oznaczenie podmiotu zgłaszającego,
 • wskazanie twórcy wzoru użytkowego,
 • określenie przedmiotu zgłoszenia,
 • wniosek o udzielenie prawa ochronnego;

OPIS ROZWIĄZANIA

 • wskazujący znany stan techniki najbliższy temu rozwiązaniu oraz ujawniający istotę nowego rozwiązania, wyróżniającą to rozwiązanie od znanego stanu techniki;

ZASTRZEŻENIA OCHRONNE

 • określające zastrzegany wzór użytkowy i zakres żądanej ochrony przez podanie cech technicznych rozwiązania odnoszących się do kształtu, budowy, związków konstrukcyjnych przedmiotu o trwałej postaci.

SKRÓT OPISU

 • stanowiący zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot rozwiązania i jego charakterystyczne cechy techniczne.

RYSUNKI

 • są one obligatoryjne (niezbędne) do urzeczywistnienia i zrozumienia wzoru użytkowego;

POSTĘPOWANIE PRZED UPRP

W postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP (w skrócie UPRP), rozstrzygającym w sprawie udzielenia patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy można wyodrębnić następujące etapy:

ETAP I

 • przyznanie daty złożonemu zgłoszeniu oraz nadanie numeru zgłoszenia. Następuje to po uprzednim sprawdzeniu przez Urząd, czy zgłoszenie zawiera wszystkie niezbędne elementy wymagane do przyznania daty.

ETAP II

 • klasyfikacja wynalazku według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej.

ETAP III

 • sporządzenie sprawozdania ze stanu techniki oraz wstępnej oceny zgłoszenia.

ETAP IV

 • sporządzanie przez ekspertów UPRP raportu ze stanu techniki. Jest to przegląd dostępnej literatury patentowej, jaka będzie brana pod uwagę podczas oceny zgłoszonego wynalazku. Na tym etapie zgłoszenie patentowe jest również badane pod kątem formalno-prawnym. W razie stwierdzenia na tym etapie braków lub uchybień w dokumentacji zgłaszający ma szansę na ich uzupełnienie lub poprawienie. Urząd Patentowy bada również, czy zgłoszony wynalazek nie znajduje się m.in. w:

  • grupie rozwiązań wyłączonych spod patentowania,
  • nie narusza przepisów ustawy Prawo Własności Przemysłowej,
  • czy nie jest sprzeczny z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami itp.

ETAP V

 • ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego (w skrócie BUP). Ogłoszenie to stanowi pierwszą publikację ujawniającą zgłoszenie. Następuje ono niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu lub prawa ochronnego (czyli od daty przyjęcia wniosku zgłoszeniowego). Ogłoszenie może również nastąpić wcześniej. Jednakże następuje to na wniosek zgłaszającego.

ETAP VI

 • badanie merytoryczne przedmiotu zgłoszenia. Na tym etapie bada się zdolność patentową rozwiązania. Rozumie się przez to cechy konieczne do tego, by na rozwiązanie mógł być udzielony patent. W związku z tym ustala się nowość rozwiązania, a także poziom wynalazczy tego rozwiązania, czyli stwierdza się, czy wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Ponadto bada się przemysłową stosowalność rozwiązania, czyli stwierdza się, czy według tego wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób w jakiejkolwiek działalności przemysłowej. Z działalności tej nie wyklucza się rolnictwa.

ETAP VII

 • wydanie przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego (patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy) lub o odmowie ochrony lub o umorzeniu postępowania.

ETAP VIII

 • wpis pozytywnej decyzji UPRP, skutkującej udzieleniem patentu lub prawa ochronnego do odpowiedniego rejestru patentowego. Następuje to po uiszczeniu wymaganych urzędowych opłat.

ETAP IX

 • Publikacja informacji o udzieleniu prawa wyłącznego (przykładowo w Polsce w publikatorze „Wiadomości Urzędu Patentowego”, w skrócie „WUP”).

Przekazanie zgłaszającemu (będącemu już na tym etapie właścicielem patentu lub prawa ochronnego) urzędowego potwierdzenia. Ma ono postać oficjalnego dokumentu patentowego lub świadectwa ochronnego.

Wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP o udzielaniu prawa wyłącznego (czyli o przyznaniu patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy) każdy może wnieść sprzeciw. Istotny jest czas wyznaczony na wniesienie sprzeciwu. Wynosi on do 6 miesięcy, przy czym czas ten liczony jest od ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” decyzji o udzieleniu prawa.

Na wynalazek może zostać udzielony patent, a na wzór użytkowy - prawo ochronne. Każdorazowo jest to dokument wydawany przez urzędy patentowe bądź inne organy administracyjne, zajmujące się ochroną praw własności przemysłowej. Dokument ten daje właścicielowi wynalazku bądź wzoru prawo wyłącznego korzystania (monopolu) z niego w sposób zarobkowy lub zawodowy na wyznaczonym obszarze i w ograniczonym czasie. Czas trwania patentu wynosi maksymalnie 20 lat. Z kolei czas trwania prawa ochronnego na wzór użytkowy wynosi maksymalnie 10 lat. Przy tym każdorazowo okres ten liczony jest od daty dokonania zgłoszenia wynalazku, bądź wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

Warunkiem trwania patentu oraz prawa ochronnego jest uiszczanie opłat okresowych za ochronę wynalazku, bądź wzoru użytkowego.

Procedurę dotyczącą zgłaszania wynalazków i wzorów użytkowych w Polsce, w celu ubiegania się o uzyskanie krajowego patentu lub krajowego prawa ochronnego, ilustruje poniższy schemat.

W czasie do 12 miesięcy od prawidłowo dokonanego zgłoszenia patentowego można ubiegać się o ochronę w innych wybranych państwach.