G.R. CORNWALL - PRINTING PRESS - NO. 1,105,964

EUROPEJSKIE ZGŁOSZENIE PATENTOWE

Urzędem zajmującym się udzielaniem patentów europejskich jest Europejski Urząd Patentowy - w skrócie EPO, mający swą główną siedzibę w Monachium, Niemcy.

Podmioty, które chcą uzyskać na swoje rozwiązanie patent regionalny, który będzie chroniony na rynkach europejskich, mogą ubiegać się o patent europejski w uproszczonej procedurze regionalnej. Procedury tej dokonuje się na podstawie „Konwencji o Patencie Europejskim”.

Taka procedura umożliwia uzyskanie jednolitej ochrony na terenie kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu państw regionu (tzn. Europy) za pomocą tylko jednego zgłoszenia. Przy czym zgłoszenie to rozpatrywane jest przez jeden urząd – Europejski Urząd Patentowy (EPO).

Bez wątpienia patentu europejskiego nie należy kojarzyć/ utożsamiać z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, gdyż nie jest to patent obejmujący swym zasięgiem państwa Unii Europejskiej. Państwami członkowskimi Europejskiej Organizacji Patentowej, które podpisały „Konwencję o Patencie Europejskim”, jest (według stanu na 10 stycznia 2020 r.) aż 38 państw europejskich.  Do tej listy należą zarówno państwa członkowskie Unii, jak też państwa spoza Unii. Wśród wskazanych państw są:

LISTA 38 PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEJ ORGANIZACJI PATENTOWEJ (STAN NA 10 STYCZNIA 2020 R.):

     ALBANIA

     AUSTRIA

     BELGIA

     BUŁGARIA

     CHORWACJA

     CYPR

     CZECHY

     DANIA

     ESTONIA

     FINLANDIA

     FRANCJA

     GRECJA

     HISZPANIA

     ISLANDIA

     IRLANDIA

     NIDERLANDY

     LIECHTENSTEIN

     LITWA

     LUKSEMBURG

     ŁOTWA

     MALTA

     MONAKO

     MACEDONIA

     NIEMCY

     NORWEGIA

     POLSKA

     PORTUGALIA

     RUMUNIA

     SAN MARINO

     SERBIA

     SŁOWACJA

     SŁOWENIA

     SZWECJA

     SZWAJCARIA

     TURCJA

     WĘGRY

     WIELKA BRYTANIA

     WŁOCHY

KRAJE NIE BĘDĄCE CZŁONKIEM EUROPEJSKIEJ ORGANIZACJI PATENTOWEJ, KTÓRE PODPISAŁY POROZUMIENIE O HONOROWANIU PATENTU EUROPEJSKIEGO:

     BOŚNIA I HERCEGOWINA     CZARNOGÓRA

Flags icons by icons8

Europejskiego zgłoszenia patentowego może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania czy siedzibę firmy. Może być ono również dokonane przez kilku współzgłaszających.

Przy tym zgłoszenia można dokonać bezpośrednio w Europejskim Urzędzie Patentowym lub w Urzędzie Patentowym kraju, który jest stroną „Konwencji o Patencie Europejskim”. Wówczas krajowy urząd staje się pośrednikiem pomiędzy zgłaszającym a Europejskim Urzędem Patentowym.

Obywatele polscy, którzy mają miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej mogą dokonywać europejskiego zgłoszenia patentowego za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP z siedzibą w Warszawie. Również polskie osoby prawne, mające siedzibę swej firmy w Rzeczypospolitej Polskiej, mogą korzystać z pośrednictwa UPRP.

ZGŁOSZENIE POWINNO BYĆ DOKONANE W JEDNYM Z TRZECH JĘZYKÓW URZĘDOWYCH EUROPEJSKIEGO URZĘDU PATENTOWEGO:

 • w języku angielskim.
 • w języku francuskim.
 • w języku niemieckim.
UWAGA: Przy czym należy mieć na względzie, że wybrany przez zgłaszającego język staje się automatycznie językiem postępowania.

Od 13 grudnia 2007r. europejskie zgłoszenie patentowe może być dokonane również w dowolnym języku urzędowym danego państwa. A zatem może być również dokonane w języku polskim. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia do EPO w terminie określonym w Regulaminie, tłumaczenia dokumentacji zgłoszeniowej na jeden z trzech wskazanych wcześniej języków procedury.

Konieczne jest, aby zgłoszenie zawierało:

Ponadto do zgłoszenia mogą być dołączone inne dokumenty, takie jak np.:

 • opis wynalazku,
 • co najmniej jedno zastrzeżenie patentowe,
 • rysunki (o ile służą one do wyjaśnienia istoty rozwiązania opisywanego w treści opisu lub w zastrzeżeniach),
 • skrót opisu,
 • podanie o udzielenie patentu europejskiego, złożone na specjalnym formularzu, opracowanym przez Europejski Urząd Patentowy.
 • dokument pełnomocnictwa (potwierdzający, że zgłaszający jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika),
 • dokumenty pierwszeństwa,
 • formularz wniesienia opłaty za dokonanie zgłoszenia,
 • nośnik elektroniczny – np. dyskietka, albo pendrive, zawierający listę sekwencji.

PROCEDURA UDZIELANIA PATENTÓW EUROPEJSKICH PRZEZ EPO
PRZEBIEGA ETAPOWO

⋯ ETAP I ⋯

Pierwszym krokiem w procedurze przyznawania patentu europejskiego jest badanie formalne. Polega ono na sprawdzeniu:

 • czy zgłaszający dostarczył wszystkie niezbędne dokumenty,
 • czy prawidłowo wypełnił formularz zgłoszeniowy,
 • czy wniósł opłatę urzędową.

Następnie urząd nadaje zgłoszeniu odpowiedni numer zgłoszeniowy i datę dokonania zgłoszenia.

⋯ ETAP II ⋯

Kolejnym etapem jest obowiązkowy etap poszukiwania, przeprowadzany przez Urząd. Na tym etapie EPO poszukuje rozwiązania stanowiące najbliższy stan techniki dla zgłaszanego wynalazku.

Ten etap kończy się sporządzeniem europejskiego raportu z poszukiwań. Raport ten przygotowany jest na podstawie zastrzeżeń patentowych z uwzględnieniem opisu patentowego i ewentualnie załączonych rysunków.

W sprawozdaniu tym wymienia się dokumenty dostępne w Europejskim Urzędzie Patentowym w chwili sporządzenia sprawozdania, które mogą być brane pod uwagę przy ocenie nowości i poziomu wynalazczego zgłoszonego rozwiązania technicznego. Natychmiast po sporządzeniu sprawozdania z poszukiwania Europejski Urząd Patentowy przesyła zgłaszającemu sprawozdanie wraz z kopią dokumentów, które są powoływane w raporcie oraz z dołączoną pisemną opinią dotyczącą ewentualnych szans na uzyskanie patentu.

⋯ ETAP III ⋯

Ta część procedury kończy się publikacją europejskiego zgłoszenia patentowego na Serwerze Publikacji Europejskich. Publikacja następuje po 18 miesiącach - licząc od daty pierwszeństwa. Przy czym datą pierwszeństwa określa się datę dokonania pierwszego zgłoszenia rozwiązania do ochrony. Ponadto w  niektórych przypadkach datę wystawienia rozwiązania – wynalazku, wzoru użytkowego – na wystawie międzynarodowej lub oficjalnie uznanej. Jednakże wyłącznie wówczas, gdy zgłoszenie tego wynalazku w Urzędzie Patentowym zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej daty.

⋯ ETAP IV ⋯

W procedurze zgłoszeniowej przed EPO jednym z koniecznych do spełnienia warunków jest wnoszenie przez zgłaszającego opłat za tzw. „utrzymywanie zgłoszenia w mocy”. Są to opłaty roczne, wnoszone przed rozpoczęciem każdego kolejnego roku liczonego od daty zgłoszenia, płatne począwszy od trzeciego roku. Ważnym aspektem jest fakt, iż zaniedbanie wnoszenia tych opłat skutkuje umorzeniem postępowania.

⋯ ETAP V ⋯

W ciągu 6 miesięcy od opublikowania europejskiego zgłoszenia patentowego, na wniosek zgłaszającego EPO przeprowadza tak zwane „badanie merytoryczne” europejskiego zgłoszenia patentowego. W tym czasie eksperci EPO pozostają w kontakcie ze zgłaszającym lub jego profesjonalnym pełnomocnikiem i przeprowadzają badania. Przy czym badania te mają na celu sprawdzenie, czy dane rozwiązanie techniczne spełnia wszystkie wymogi „Konwencji o patencie europejskim” dotyczące zdolności patentowej.

Jeśli ekspert zdecyduje, że rozwiązanie jest nowe i nieoczywiste w świetle znanego stanu techniki, to wydaje w tej sprawie pismo. W piśmie tym informuje zgłaszającego lub jego pełnomocnika o zamiarze udzielenia patentu. Wówczas zgłaszający, w wyznaczonym przez Urząd czasie, musi uiścić opłaty urzędowe. Ponadto niezbędne jest, aby dostarczył on do EPO tłumaczenia zastrzeżeń patentowych na dwa spośród trzech języków procedury. W przypadku, gdy zgłaszający dokonując zgłoszenia wybrał jako język postępowania przed EPO język angielski, wówczas dwoma pozostałymi językami będą języki francuski i niemiecki. Podczas gdy językiem postępowania przed EPO był język niemiecki, wówczas dwoma pozostałymi językami będą odpowiednio angielski oraz francuski.

⋯ ETAP VI ⋯

Decyzja EPO o przyznaniu patentu europejskiego jest następnie publikowana w Europejskim Biuletynie Patentowym. Patent europejski wchodzi w życie z dniem tej publikacji.

⋯ ETAP VII ⋯

W ciągu 9 miesięcy od daty wydania decyzji o udzieleniu patentu europejskiego możliwe jest wnoszenie sprzeciwów dotyczących wydania takiej decyzji przez innych przedsiębiorców.

Procedurę przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), dotyczącą zgłaszania wynalazków w regionie (Europie), w celu ubiegania się o uzyskanie patentu europejskiego, ilustruje poniższy schemat.

Teoretycznie patent europejski jest już przyznany. Jednak nie będzie on obowiązywał na terytorium wyznaczonych przez zgłaszającego krajów europejskich, dopóki nie zostanie przeprowadzona tzw. walidacja.

Walidację przeprowadza się w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy liczonych od daty publikacji decyzji o udzieleniu patentu europejskiego.

WALIDACJA PATENTU EUROPEJSKIEGO

Aby ochrona patentu europejskiego była ważna i skuteczna, to po opublikowaniu decyzji o udzieleniu patentu europejskiego w Europejskim Biuletynie Patentowym tenże patent musi zostać zatwierdzony (albo inaczej – aktywowany) w każdym z wybranych/wyznaczonych przez zgłaszającego krajów europejskich.