WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE

J.C. MILLIGAN & J. CHAUMONT - COFFEE MILL - NO. 312,493
F.A. BROWNELL - PHOTOGRAPHIC CAMERA PATENT - NO. 691,592

WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE

Wynalazki i wzory użytkowe to nowatorskie rozwiązania o charakterze technicznym, będące wynikiem ludzkiej inwencji twórczej, pomysłowości, kreatywności.

PATENT NA WYNALAZEK

Na wynalazek może zostać udzielony patent. Jest to dokument wydawany przez urząd patentowy bądź inne organy administracyjne, zajmujące się ochroną praw własności przemysłowej. Patent daje jego właścicielowi prawo wyłącznego korzystania (monopolu) z tego wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na wyznaczonym obszarze i w ograniczonym czasie. Przy czym, przez wyznaczony obszar rozumie się obszar ograniczony terytorialnie granicami geograficznymi danego państwa lub regionu. Z kolei przez ograniczony czas rozumie się czas trwający maksymalnie przez 20 lat.

WARTO WIEDZIEĆ: Patent może stać się znaczącym składnikiem majątkowym firmy i niewątpliwie wzmocnić renomę przedsiębiorstwa. Pozwala także zwiększyć dochody tego przedsiębiorstwa. Następuje to wówczas, gdy jego właściciel zdecyduje się na jego sprzedaż innemu przedsiębiorcy. Podobnie, jeśli zdecyduje się na udzielenie licencji na korzystanie z chronionego tym prawem rozwiązania technicznego.

ABY JEDNAK TAKIE PRAWO WYŁĄCZNE UZYSKAĆ,
TO WYNALAZEK MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:

 • być nowy w skali światowej. Co oznacza, że istota tego wynalazku nie może zostać ujawniona przed datą jego zgłoszenia do Urzędu Patentowego lub do innej instytucji zajmującej się ochroną własności intelektualnej.

Warunkiem jest, aby istota rozwiązania nie została udostępniona do wiadomości powszechnej w żadnej formie. Nie można ujawnić rozwiązania w postaci pisemnego bądź ustnego opisu. Podobnie, poprzez opublikowanie albo przez wcześniejsze stosowanie. Także przez wystawienie (na jakiejś wystawie, czy na targach) lub poprzez jakiekolwiek ujawnienie w inny sposób,

 • posiadać poziom wynalazczy. Przy czym wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy wówczas, gdy wynalazek ten jest nieoczywisty, czyli nie wynika dla znawcy danej dziedziny, w sposób oczywisty, ze znanego stanu techniki,

 • nadawać się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według tego wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej. Z działalności przemysłowej nie wyklucza się rolnictwa.

T.M. STRAIT - CORKSCREW - NO. 279,203

WZÓR UŻYTKOWY

Wzór użytkowy (określany także małym wynalazkiem) jest nowym i użytecznym rozwiązaniem o charakterze technicznym, dotyczącym kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. Rozwiązanie, które jest wzorem użytkowym uważa się za użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

W PRZECIWIEŃSTWIE DO WYNALAZKU,
WZÓR UŻYTKOWY:

 • nie musi posiadać poziomu wynalazczego. Zatem może być oczywisty dla znawcy z tej dziedziny techniki,
 • nie może dotyczyć sposobów/ metod ( np. technologii produkcji),
 • chroniony jest tylko w niektórych krajach (w tym w Polsce, a także w Niemczech),
 • udzielany jest na krótszy okres czasu niż wynalazek. Jest to okres 10 lat, który liczony jest od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

MOŻLIWE PROCEDURY ZGŁASZANIA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH

World_map_hor_1a

TRYB KRAJOWY

Europe_map-2

TRYB EUROPEJSKI

World_map_hor_3

TRYB MIĘDZYNARODOWY

USŁUGI NASZEJ KANCELARII W ZAKRESIE OCHRONY WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH

PORADY

 • w zakresie możliwości uzyskania patentu na wynalazek,
 • w zakresie możliwości uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy,

PRZYGOTOWANIE

 • opinii dotyczących zdolności patentowej,
 • umów cesji lub umów licencyjnych w odniesieniu do wynalazków i wzorów użytkowych,
 • wniosków o dokonanie wpisów i/ lub zmian w rejestrach patentowych.

DOZOROWANIE

 • terminów opłat związanych z uzyskaniem oraz utrzymaniem praw wyłącznych (patentów na wynalazki i/lub praw ochronnych na wzory użytkowe),

BADANIE

 • zdolności patentowej. Obejmuje ona określanie stanu techniki w bazach krajowych i międzynarodowych. Określenie stanu prawnego oraz zakresu ochrony wcześniejszych rozwiązań, stanowiących znany stan techniki.

UWAGA! Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej. Dotyczy to udostępnienia w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

PROWADZENIE

 • postępowania spornego przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi,
 • mediacji w sporach pozasądowych dotyczących naruszenia patentów oraz praw ochronnych,

WALIDACJA

 • patentów europejskich w Polsce,

OPRACOWANIE

 • dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków w trybach:

⟶ krajowym - w Urzędzie Patentowym RP,
⟶ regionalnym - patentów europejskich w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO),
⟶ zgłoszeń międzynarodowych (PCT) - dokonywanych za pośrednictwem krajowego Urzędu Patentowego RP lub bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Dotyczy to opracowania dokumentacji zgłoszeniowej, która obejmuje sporządzanie opisu patentowego, zastrzeżeń patentowych i przygotowanie rysunków. Przy czym rysunki sporządza się tylko wówczas jeśli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku. Ponadto skompletowane dokumentacji zgłoszeniowej wymaga skrótu opisu, a także przygotowania „Podania” stanowiącego wniosek zgłaszającego o udzielenie patentu na wynalazek),

 • dokumentacji zgłoszeniowej  wzorów użytkowych. Obejmuje to opis ochronny, zastrzeżenia ochronne i rysunki, a także przygotowanie „Podania” stanowiącego wniosek zgłaszającego o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy.

 

SPORZĄDZANIE

 • odpowiedzi na postanowienia i decyzje Urzędu Patentowego RP dotyczących ustawowych przeszkód do udzielenia patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy,
 • listów ostrzegawczych w sprawie naruszeń patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe. Uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. To samo prawo dotyczy uprawnionego z prawa ochronnego na wzór użytkowy, lub osoba, której ustawa na to zezwala,
 • w imieniu klienta odpowiedzi na listy ostrzegawcze, który klient otrzymał od innego przedsiębiorcy, będącego uprawnionym z patentu na wynalazek bądź uprawnionym z prawa ochronnego na wzór użytkowy. Dotyczy to pism, w których pojawiają się zarzuty naruszania cudzego prawa wyłącznego z zakresu prawa własności przemysłowej i zasad uczciwej konkurencji,