PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

G.S. CORPENINIG - BOARD GAME APPARATUS - NO. 2,976,044

ZAKRES USŁUG KANCELARII PATENTOWEJ BARBARA GOŁĘBNIAK-KUTZNER

Kancelaria Patentowa Barbara Gołębniak-Kutzner wykonuje wszelkie usługi związane z ochroną własności intelektualnej, w tym między innymi:

DORADZTWO

 • w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji związanej z prawami własności intelektualnej
 • w zakresie ochrony własności intelektualnej (ochrona patentowa, ochrona znaków towarowych, obrona przed nieuczciwą konkurencją, ochrona prawno-autorska);
 • w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji związanej z prawami własności intelektualnej

BADANIA

 • stanu ochrony prawnej w zakresie znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych (dysponujemy komputerowymi bazami danych, na bieżąco aktualizowanymi);
 • badania i opinie w zakresie zdolności patentowej wynalazków, zdolności ochronnej wzorów użytkowych i znaków towarowych oraz zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych;

ZGŁASZANIE DO OCHRONY ZA GRANICĄ

 • PCT, Patent Europejski, Międzynarodowa Rejestracja Znaków Towarowych w trybie Porozumienia Madryckiego i Protokołu do tego porozumienia, Znaki Towarowe Unii Europejskiej, Wzory Przemysłowe Unii Europejskiej;

OBRONA ZGŁOSZEŃ

 • przed zarzutami Urzędu Patentowego co do ich zdolności ochronnej, występowanie w sporach przed UP RP i/lub Sądami Administracyjnymi o unieważnienie praw wyłącznych lub uznanie ich za wygasłe;

PRZYGOTOWYWANIE UMÓW

 • cesji lub umów licencyjnych na stosowanie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, udział w negocjacjach warunków umów;

SPORZĄDZANIE WNIOSKÓW

 • dotyczących zmian wpisów w rejestrach patentowych, rejestrach wzorów użytkowych i przemysłowych oraz rejestrach znaków towarowych;

CZYNNOŚCI

 • związane z utrzymywaniem ochrony patentowej w tym dozorowanie terminów wnoszenia opłat okresowych;

ŚCIGANIE NARUSZEŃ

 • praw wyłącznych i z tytułu nieuczciwej konkurencji (sporządzamy opinie prawne, wystosowujemy w imieniu naszych klientów listy ostrzegawcze, pozwy sądowe, bierzemy udział w postępowaniu sądowym, w pertraktacjach między stronami sporów itd.);

WALIDACJA PATENTÓW EUROPEJSKICH

 • UWAGA! Uzyskanie skutecznej ochrony wynalazku, na który został udzielony patent europejski, wymaga jego walidacji, czyli aktywowania prawa do ochrony tego patentu na terytorium kraju należącego do Konwencji o Patencie Europejskim. Musi to nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji [publikacja B1] decyzji o udzieleniu patentu europejskiego;