POZOSTAŁE USŁUGI

R.W. UHLIG - TYPE WRITING MACHINE - NO. 593,789

POZOSTAŁE USŁUGI KANCELARII PATENTOWEJ BARBARA GOŁĘBNIAK-KUTZNER

J.F. BETZLER - FOUNTAIN PEN - NO. 799,297

PORADNICTWO, SPRAWY SPORNE

  • konsultacje i porady prawne z zakresu prawa własności przemysłowej,

  • sporządzanie ekspertyz sądowych dotyczących spraw własności przemysłowej (w szczególności ustalenie naruszenia prawa do patentu na wynalazek, praw ochronnych na wzór użytkowy, znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego),

  • reprezentowanie klienta przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, sądami cywilnymi podczas spraw spornych dotyczących praw własności przemysłowej.

OZNACZENIA GEOGRAFICZNE

  • Służą one do oznaczania produktów przemysłowych. Są oznaczeniami wyłącznie słownymi, które odnoszą się bezpośrednio do nazwy miejsca, miejscowości lub regionu kraju (np. krzemień pasiasty – na oznaczenie krzemienia z rejonu Krzemionek Opatowskich oraz północno-wschodniego obrzeża Gór Świętokrzyskich; koronki z Koniakowa; porcelana z Ćmielowa; ceramika z Bolesławca; płytki ceramiczne Opoczno; Kryształ Tęczowy z gminy Tęczowe Piaski) lub pośrednio (np. kierpce).

A. SCHRENKEISEN - GLOBE - NO. 1,335,923