GERALD HUANG - TELEPHONE - NO. DES. 353,138

BARBARA GOŁĘBNIAK-KUTZNER
KANCELARIA PATENTOWA GOŁĘBNIAKOWIE

J. SCHIPKOWSKY - TABLE DESK - NO. 654,922

O KANCELARII

Jestem rzecznikiem patentowym, prowadzę jednoosobową kancelarię pod nazwą „Barbara Gołębniak-Kutzner Kancelaria Patentowa GOŁĘBNIAKOWIE ”.

Moja kancelaria kontynuuje tradycje rodzinnej firmy „Kancelaria Patentowa A.J.Gołębniakowie”, działającej w Poznaniu przez ponad 30 lat i będącej jedną z najstarszych poznańskich kancelarii specjalizujących się w prawie własności intelektualnej,
a prowadzonej przez małżeństwo rzeczników patentowych,
Janinę i Andrzeja Gołębniaków, prywatnie moich rodziców.

W „Kancelarii Patentowej A.J.Gołębniakowie” byłam zatrudniona od 2008 r. i pod okiem starszego pokolenia rodziny Gołębniaków zdobywałam doświadczenie w zawodzie rzecznika patentowego.

Od początku 2023 r. prowadzę samodzielną własną kancelarię patentową.

O MNIE

Jestem rzecznikiem patentowym - profesjonalnym przedstawicielem upoważnionym do występowania przed Urzędem Patentowym RP (numer wpisu na listę rzeczników patentowych w Urzędzie Patentowym RP - Nr. 3389), a także zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante, Hiszpania w sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych (European Trademark and Design Attorney, wpisanym na listę EUIPO pod numerem ID.62941). Jestem członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP).

Jestem absolwentką studiów humanistycznych, tj. ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
a następnie kontynuowałam moją edukację na aplikacji rzecznikowskiej w Warszawie, specjalizując się w dziedzinie prawa własności intelektualnej i prawa własności przemysłowej. Dodatkowo ukończyłam Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiadam 15 - letnie doświadczenia w ochronie praw własności przemysłowej, nabyte podczas pracy w „Kancelarii Patentowej A.J.Gołębniakowie”.

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ?

Reprezentuję zawód rzecznika patentowego, który jest zawodem uznawanym za pokrewny do zawodu adwokata i radcy prawnego, lecz posiadam wykształcenie interdyscyplinarne, humanistyczne (w tym prawnicze ze specjalizacją w dziedzinie prawa własności intelektualnej, zwłaszcza prawa własności przemysłowej) jak też techniczne, które uprawnia mnie do świadczenia profesjonalnych usług prawnych i technicznych w ograniczonym zakresie prawa, jakim jest prawo własności przemysłowej.

Mój zawód, podobnie jak inne zawody prawnicze (sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, czy doradca podatkowy) należy do zawodów zaufania publicznego.
Dlatego w trakcie wykonywania powierzonych mi czynności,
w zakresie udzielonego mi przez klientów pełnomocnictwa - obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, dotycząca wszystkich przedstawionych mi faktów, ujawnionych tajemnic przedsiębiorstwa, czy nowych rozwiązań.

Zapewniam kompleksową obsługę związaną z ochroną praw własności intelektualnej – wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych – przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem Unii Europejskiej
ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Wykonuję różnego rodzaju badania (badania stanu techniki, badania stanu ochrony prawnej konkretnych rozwiązań i dorobku konkretnych podmiotów, badania zdolności patentowej
i ochronnej rozwiązań technicznych, badania zdolności rejestracyjnej znaków towarowych). Zajmuję się także ochroną nazw firm, problemami nieuczciwej konkurencji, sprawami spornymi przed Urzędem Patentowym RP i krajowymi Sądami Administracyjnymi i Cywilnymi, oraz przed europejskimi organami, sporządzaniem opinii prawnych, listów ostrzegawczych, udzielaniem odpowiedzi na listy ostrzegawcze, pisaniem pozwów sądowych dotyczących praw własności intelektualnej, pertraktacjami między stronami sporów, problemami prawa autorskiego, itp.

Reprezentuję klientów przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, sądami cywilnymi w sprawach spornych dotyczących praw własności przemysłowej. Przygotowuję pozwy, wnioski, odpowiedzi na pozwy i wnioski, pisma procesowe.

Anthony W. Baxter, Thomas K. Morris, Mark A. Lescault - Amusement castle - NO. Des. 350,995
D.M. ROTHENBERGER - BANK SAFE - NO 523,946

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ MOJĄ KANCELARIĘ?

Moim atutem jest 15-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu rzecznika patentowego, którym chętnie dzielę się z moimi klientami, a także kreatywność, interdyscyplinarność, sumienność i rzetelne, indywidualne podejście do każdej powierzonej mi sprawy.

Przestrzegam wartości etycznych oraz zasad przejrzystości, które pomogły mi zdobyć uznanie klientów. Z dumą mogę stwierdzić,
że część moich klientów towarzyszy mi już od kilkunastu lat,
a niemała grupa podjęła współpracę z moją kancelarią, jako kontynuatorką „Kancelarii Patentowej A.J.Gołębniakowie”, prowadzonej przez ponad 30 lat przez moich rodziców.
Wielu z nich przyprowadza też do mnie swoich znajomych przedsiębiorców, by powierzyli mi swoje sprawy i stali się nowymi klientami mojej kancelarii, co niewątpliwie stanowi dla mnie najlepszą rekomendację.

KTO JUŻ MI ZAUFAŁ?

Od lat z mojego doświadczenia, a wcześniej z doświadczenia całego zespołu tworzącego rodzinną firmę „Kancelaria Patentowa A.J.Gołębniakowie” korzysta wiele firm z branż produkcyjnych oraz usługowych, liczących się na rynku polskim i na rynkach zagranicznych.

Przez niemalże 15 lat wykonywania zawodu rzecznika patentowego – najpierw jako pracownik kancelarii Patentowej A.J.Gołębniakowie, a obecnie prowadząc samodzielnie kancelarię, obsłużyłam kilkaset podmiotów krajowych oraz zagranicznych,
w tym zarówno duże korporacje, koncerny, jak też średnie i małe przedsiębiorstwa, a także jednostki naukowo-badawcze oraz osoby fizyczne (wynalazców, twórców, czy indywidualnych przedsiębiorców).

D.E. KEMPSTER - VELOCIPEDE - NO. 369.860

KNOW-HOW

Aby należycie spełniać oczekiwania moich klientów ciągle pogłębiam wiedzę w zakresie ochrony własności przemysłowej przez udział w konferencjach i seminariach szkoleniowych, warsztatach, wykładach i na drodze studiowania najnowszej literatury fachowej.

Zapraszam do współpracy osoby fizyczne, firmy i instytucje zainteresowane skuteczną ochroną i wykorzystaniem własności intelektualnej i przemysłowej (znaki towarowe,
wzory przemysłowe, wzory użytkowe, patenty na wynalazki, umowy licencyjne, itp.).

L. HAMMOND - ELECTRICAL MUSICAL INSTRUMENT - NO. 1,956,350